Profil biznesowy

Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Od 1995 roku w ramach kancelarii indywidualnej zapewniamy profesjonalną pomoc we wszelkich sprawach związanych z szeroko rozumianą problematyką prawa cywilnego, korporacyjnego, handlowego, energetycznego, budowlanego i nieruchomości oraz zamówień publicznych. Świadczymy bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, jak również reprezentujemy klientów we wszelkich postępowaniach przed organami administracji, a także w sprawach sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Stawiamy na rzetelność, fachowość, profesjonalne podejście do klienta, najwyższą jakość świadczonych usług i dyspozycyjność. Priorytetowym elementem praktyki naszej kancelarii jest pomoc w wyborze optymalnej drogi prowadzącej do rozwiązania każdego problemu.

W chwili obecnej świadczymy stałą obsługę prawną dla przedsiębiorców działających w różnych formach organizacyjno-prawnych. Nasi Partnerzy biznesowi otrzymują od nas serwis prawny w pełnym zakresie, we wszystkich dziedzinach prawa i wszystkich aspektach niezbędnych w działalności gospodarczej.

Kapitał zagraniczny

Kancelaria w trakcie wieloletniej praktyki zdobyła szerokie doświadczenie z zakresu obsługi kapitału zagranicznego. Jesteśmy wiarygodnymi partnerami dla inwestorów zagranicznych.  Do grona naszych stałych klientów należą także podmioty polskie będące częścią większych międzynarodowych grup kapitałowych oraz te, których aktywność biznesowa oparta jest na eksporcie lub imporcie usług i produktów. Staramy się zapewnić międzynarodowym klientom lub ich kontrahentom, jak najlepsze warunki współpracy. Dlatego też kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w języku polskim oraz angielskim.

Audyty prawne

Kancelaria świadczy szeroko rozumiane usługi doradcze w prawnej sferze obrotu gospodarczego,  biorąc pod uwagę specyfikę danej branży oraz potrzeby i sytuację prawno - gospodarczą przedsiębiorstwa.

Analizujemy ryzyko prawne planowanych projektów oraz inwestycji. Dokonujemy oceny prawnej polegającej w szczególności na kontroli podejmowanych w danym przedsiębiorstwie czynności i procedur oraz funkcjonujących wewnętrznych aktów prawnych i ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wskazujemy ryzyko związane z zaistniałymi niezgodnościami oraz procedury mające doprowadzić do stanu odpowiadającemu normom przewidzianym przez przepisy prawa. Przedstawiamy alternatywne rozwiązania dotyczące danego zagadnienia wskazując na korzyści oraz zagrożenia z nimi związane.
 
Negocjacje
  • pośrednictwo w kontaktach z kontrahentami;
  • udział i reprezentowanie stron w postępowaniach przed mediatorem, czy też postępowaniach przed sądem polubownym;
  • doradztwo w sprawach polubownego rozwiązywania konfliktów.

Fuzje i przekształcenia

Naszym Klientom oferujemy kompleksowy zakres usług dotyczący szeroko pojmowanej problematyki fuzji i przejęć (przejęcie unormowane w Kodeksie Spółek Handlowych, przejęcie przez nabycie pakietu wszystkich akcji/udziałów, zakup przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części) w tym: doradztwo w aspektach prawnych fuzji i przejęć - sporządzanie opinii i informacji prawnych, przeprowadzanie badań due diligence, doradztwo w procesie negocjacji pomiędzy potencjalnymi stronami transakcji, opracowywanie dokumentacji prawnej związanej z fuzją (przejęciem), opracowywanie oraz opiniowanie listów intencyjnych, umów dotyczących negocjacji, umów przedwstępnych sprzedaży, umów sprzedaży, prowadzenie procedury fuzji (przejęcia), przeprowadzanie finalizacji transakcji (closing), sprawowanie pieczy nad sprawami rejestrowymi i prowadzenie działań w Spółce po fuzji lub przejęciu (postępowanie wyjaśniające, czynności restrukturyzacyjne).