Zakres praktyki

Prawo korporacyjne

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa korporacyjnego nasza kancelaria:

 • oferuje kompleksową pomoc w zakładaniu i przeprowadzeniu bardzo szybkiej i skutecznej rejestracji spółek i innych osób prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • świadczy bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego,
 • świadczy obsługę prawną organów spółek prawa handlowego,
 • reprezentuje Klientów w ramach postępowań rejestrowych w KRS,
 • doradza w zakresie uregulowań Kodeksu spółek handlowych,
 • opracowuje projekty umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów,
 • sprawuje kompleksową obsługę prawną transakcji kapitałowych, w tym fuzji i przejęć,
 • świadczy doradztwo prawne w obszarze przekształceń kapitałowych spółek prawa handlowego,
 • reprezentuje Klientów w sporach pomiędzy akcjonariuszami lub udziałowcami oraz bierze udział w negocjacjach,
 • przygotowuje kontrakty menedżerskie z członkami władz podmiotów gospodarczych.

Obsługa prawna inwestycji budowlanych

Obszar działalności Kancelarii w zakresie obsługi prawnej inwestycji budowlanych obejmuje min.:

 • pomoc prawną dotyczącą procesu nabycia nieruchomości, analizę stanu prawnego nieruchomości w tym badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów, przygotowywanie umów sprzedaży oraz kupna nieruchomości,
 • przygotowywanie umów związanych z zarządzaniem i komercyjnym korzystaniem z nieruchomości, sporządzanie umów najmu, dzierżawy, użytkowania,
 • uczestnictwo w negocjacjach, w tym z bankami i innymi podmiotami finansującymi,
 • reprezentację przed organami administracji rządowej i samorządowej, a także wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • pomoc prawną w zakresie organizacji procesu budowlanego a w szczególności przygotowywanie umów o roboty budowlane;
 • pomoc prawną w celu uzyskania wymaganych prawem koncesji i pozwoleń organów administracji państwowej związanych z procesem budowlanym, w tym pomoc prawną w czynnościach dotyczących ustalenia warunków zabudowy, otrzymania pozwolenia na budowę, zagadnień dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • zastępstwo procesowe w sporach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego (min. inwestora, generalnego wykonawcy, podwykonawców)

 Windykacja należności

W ramach świadczenia pomocy prawnej z zakresu windykacji należności nasza kancelaria:

 • dokonuje uaktualnienia i sprawdzenia danych dłużnika, poprzez uzyskanie wypisów z ewidencji działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego i innych;
 • podejmuje negocjacje z dłużnikiem, w zakresie dobrowolnej spłaty długu, które mogą zostać zakończone sporządzeniem prawnie wiążącego porozumienia;
 • doradza przy skompletowaniu dokumentacji procesowej - sporządzane są wymagane prawem pisma procesowe;
 • przygotowuje pozwy i sprawuje nadzór nad dalszym postępowaniem sądowym oraz  uczestniczy w rozprawach;
 • uczestniczy w postępowaniu mediacyjnym a w razie konieczności także w postępowaniu odwoławczym;
 • po uzyskaniu tytułu wykonawczego nadzoruje postępowanie egzekucyjne (sporządza wnioski egzekucyjne, składa odpowiednio przygotowane dokumenty do kancelarii komorniczej i stale monitoruje toczące się postępowanie egzekucyjne oraz wspomaga działania komornika);
 • w przypadku zakończenie egzekucji komorniczej postanowieniem o stwierdzeniu jej bezskuteczności, wszczyna i prowadzi postępowania w zakresie przeniesienia odpowiedzialności za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na członków jej zarządu i nadzoruje windykację z majątku osobistego członków zarządu spółki.

Zastępstwo procesowe

W ramach zastępstwa procesowego kancelaria reprezentuje klientów w sprawach:

 • sądowych, cywilnych i gospodarczych we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym,
 • egzekucyjnych oraz zabezpieczających,
 • upadłościowych, obejmujących zarówno likwidację majątku dłużnika, jak i z możliwością zawarcia układu z wierzycielami,
 • administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej (m.in. SKO),
 • sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Prawo zamówień publicznych

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych kancelaria:

 • przygotowuje opinie prawne w pełnym zakresie aspektów prawnych zamówień publicznych,
 • doradza przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a w szczególności:

- analizuje treść ogłoszenia o zamówieniu, specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz projekt umowy,

- opiniuje zasadność i przygotowuje pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- opiniuje zasadność wezwań Zamawiającego do złożenia dokumentów lub wyjaśnień,
przygotowuje korespondencję z Zamawiającym

 • opiniuje zasadność i przygotowuje odwołania, sprzeciwy, opozycje i skargi,
 • reprezentuje w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

Prawo pracy i kontrakty menedżerskie

W ramach zagadnień z prawa pracy świadczymy pomoc prawną z zakresu:

 • informacji dotyczących obowiązku pracodawcy prawidłowego uregulowania stosunku pracy, jaki i jego zakończenia,
 • analizy i rekomendacji najkorzystniejszych dla pracodawcy form zatrudnienia,
 • kompleksowych usług doradczych dotyczących zbiorowego prawa pracy,
 • zwolnień grupowych i indywidualnych,
 • tworzenia Regulaminów Pracy i Wynagradzania,
 • doradztwa dotyczącego czasu pracy i przerw w pracy,
 • ochrony pracodawcy przed wszelkimi roszczeniami,
 • doradztwa i informacji dotyczących pracowniczych skutków fuzji spółek,
 • przygotowywania kontraktów menadżerskich

Prawo upadłościowe

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa upadłościowego kancelaria m.in.:

 • przygotowuje  wnioski o ogłoszenie upadłości,
 • zgłasza wierzytelności do masy upadłości,
 • reprezentuje wierzycieli przed syndykiem, nadzorcą sądowym, zarządcą oraz sędzią-komisarzem,
 • zgłasza sprzeciwy od list wierzytelności oraz zarzutów do planów podziału,
 • sporządza analizy i opinie prawne ustalające stopień zaspokojenia wierzyciela w danym postępowaniu upadłościowym